JURSOFTJursoftReklama zdarma | Horní Libchava | Tv online | Živnostenský list | Správa linuxových serverů

Horní Libchava

je malá obec nacházející se 4 km od České Lípy v Libereckém kraji.

Horní Libchavou protéká potok zvaný Libchava, od něho· je odvozen název obce. Obec má rozlohu 1037,68 ha s cca 1 000 obyvateli, nadmořská výška obce je 350-412 m. n. m. Na jihovýchodním okraji obce stojí zámek a nedaleko také zbytky zříceniny hradu Klinštejn.

První zmínky o obci jsou z roku 1352, ale v té době se ves nazývala Chotohošť. Název pravděpodobně vycházel z Chotohostova dvorce. Ve 14. a 15. stol. byla Horní Libchava rozdělena mezi dva a· tři dr·itele svobodných nebo manských dvorců. V 2.pol. 14.stol. byla obec rozdělena mezi tři majitele - vladyky z Konojed, bratry ze Skalky, pány z Klinštejna. Na konci 14.stol. patřila obec Berkům z Dubé a z Lipé.

Počasí Horní Libchava

Za husitských a lu·ických válek i Janu Kúskovi, spřízněnému s Klinštejny. V 16. století získal obec do dr·ení rod Salhausenů, tedy i man·el Anny Salhausenové - Prokop z Vartemberka, jeho· syn Jindřich postavil v roce 1574 zámek, který si zachoval původní renesanční ráz. V roce 1611 postoupil Jindřich hornolibchavské panství své neteři Dorotě, provdané Berkové, která ho záhy po 3 letech prodala Jindřichu Pencíkovi z Pencíku.

Roku 1623 koupil toto konfiskované panství Vilém Vratislav z Mitrovic, jeho· znak nalezneme vytesávaný v kameni na ji·ní stěně zámku. Ten panství odkázal svému bratru Zdeňkovi, po něm se ho ujali jeho synové. Avšak v roce 1653 bylo libchavské panství přiřknuto maltézskému řádu, kterému patřilo a· do vzniku samotného Československa. V roce 1930 statek o rozloze přes 700 ha i se zámkem získala Severočeská stromovka, rodinná akciová společnost. Za okupace byly v zámku zřízeny ubytovny pro Říšskou pracovní slu·bu. V letech 1943 - 45 patřil zámek k hospodářství SS, zvanému Malta. Po skončení války byl zkonfiskován a přešel do správy Státních lesů. Roku 1964 jej získala Československá armáda a· do roku 2003, kdy jej získala obec Horní Libchava. V současné době probíhá rekonstrukce zámku.

Horní Libchava - www.hornilibchava.cz Horní Libchava - www.hornilibchava.cz Horní Libchava - www.hornilibchava.cz Horní Libchava - www.hornilibchava.cz